Ungoteket Riks riktar sig till unga orienterare från 17 till 25 år som utöver sitt eget utövande är engagerad eller vill engagera sig i sin förening eller sitt distrikt. Genom Ungoteket Riks knyter du kontakter med unga orienterare från andra delar av landet samtidigt som du skaffar dig kunskap inom en viss inriktning. Ungoteket Riks ger dig bra förutsättningar att känna dig kompetent och trygg när du ska ta dig an ett uppdrag. Utöver den kunskap du bygger inom den inriktning du valt kommer du bland annat lära dig; hur föreningsidrotten är organiserad; hur du kan vara med och påverka; hur ett projekt kan drivas.  Sist men inte minst kommer du att knyta nya kontakter och ha roligt tillsammans med de andra Ungoteketdeltagarna.

Allt du behöver veta om Ungoteket Riks:

Så här funkar Ungoteket Riks

Är du intresserad av att vara med på Ungoteket Riks?

 • Prata med din förening och berätta vad du är intresserad av att engagera dig i t.ex. rita kartor, marknadsföring av er förening/era arrangemang eller att vara ledare. Berätta om Ungoteket Riks och vad du kan ta med dig till föreningen kunskapsmässigt om du deltar. Motivera varför de ska satsa på att ge dig möjlighet att gå denna utbildning.
 • Har du möjlighet att hitta en mentor på som kan ge dig stöd är det bra men inget krav.
 • Riktigt bra är det också om du kan ha ett projekt eller ett uppdrag i din förening att praktisera på, men det är heller inget krav.
 • Nu är det bara att anmäla dig och välja den inriktning som passar utifrån vad du vill göra i din förening:
  Arrangemang, Banläggning, IT-stöd idrott, Kartritning, Kommunikation & media, Tränare eller Projektledare för Ungoteket Klubb.
 • Du deltar sedan på tre stycken tvådagarsträffar. De ligger på helger med 2-3 månaders mellanrum. Du ingår dels i den grupp som har valt samma inriktning som du själv och dels i en större grupp som utgörs av deltagarna från de andra inriktningar som körs parallellt. Ni har både gemensamma delar och delar som är specifika för respektive inriktning. En del gemensamma pass är teori, andra är teamaktiviteter.
 • Under utbildningsperioden, från första träffen och framåt, kommer du att jobba med ett case eller så påbörjar du ditt projekt alternativt ditt uppdrag i föreningen. Projektet måste inte vara färdigt när Ungoteket haft sin sista träff och ett uppdrag i föreningen är av sin natur inte styrd till utbildningsperioden. Så du kan välja vilket projekt eller uppdrag som helst!

Är du föreningsledare?

 • Skapa en stödjande miljö och ge ungdomar, juniorer och yngre seniorer möjlighet att vara delaktiga. Här kan du läsa mer om hur ni skapar en stödjande miljö.
 • Prata med juniorer och yngre seniorer om vad de är intresserade av och väck intresse för engagemang i föreningen. Ge dem förutsättningar att bygga kunskap genom att delta på Ungoteket.
 • Förankra en utgiftspost för utbildning i föreningens budget.

Vem får vara med?

Ungoteket Riks riktar sig till unga orienterare från 17 till cirka 25 år som utöver sitt eget utövande är engagerad eller vill engagera sig i sin förening eller sitt distrikt. Ungoteket Riks ger deltagarna möjligheten att bygga kunskap så att de känner sig kompetenta och trygga när de ska ta dig an ett uppdrag i sin förening eller sitt distrikt, kanske som ledare, tävlingsledare eller annan tävlingsfunktionär, styrelsemedlem, kommunikatör, banläggare eller kartritare?

Målsättningen är att Ungoteket Riks ska genomföras med en eller två kursomgångar per år. Man anmäler sig individuellt men med stöd av sin förening/sitt distrikt och gärna med en mentor i organisationen där man ska engagera sig. En förening/ett distrikt kan anmäla flera deltagare. Om antalet anmälda överstiger antalet platser kan vi komma att prioritera spridning så att så många föreningar som möjligt blir representerade på utbildningen och med geografisk spridning.

Det krävs inga förkunskaper för att delta på Ungoteket Riks men har du varit med på Ungoteket Klubb är Ungoteket Riks en naturlig fortsättning där du kan fördjupa dig inom ett visst område.

Kan man delta flera gånger? Ja självklart!
Om du deltagit på en inriktning under en Ungoteketomgång t.ex. banläggning kan du delta året efter eller senare på en annan inriktning.

Vem kan vara mentor?

Varje deltagare har nytta av en mentor. Mentorn kan vara en ledare eller funktionär i föreningen, eller i distriktet.

Mentorn behöver inte ha några speciella förkunskaper med det är viktigt att mentorn är engagerad och tar sig tid.

Mentorns främsta uppgift är se till att klubbens stöttar deltagaren och att engagemanget tas till vara. Om deltagaren valt ett projektet bör mentorn stötta så att projektet blir en del i klubbens verksamhet och inte ett sidoprojekt. Till exempel genom att hjälpa till att sprida information och se till att resurser knyts till projektet. Om deltagaren valt ett icke projektrelaterat uppdrag så bör mentorn verka för att individen bereds plats i organisationen baserat på uppdraget som individen tar sig an. Mentorn verkar alltså för en stödjande miljö åt deltagaren.

Här kan du läsa mer om stödjande miljö och mentorns roll i Ungoteket!

När genomförs Ungoteket?

Ungoteket Riks löper över en period av cirka sex månader. En Ungoteketomgång inkluderar totalt tre stycken tvådagarsträffar och samtliga träffar ligger på helger med övernattning från lördag till söndag. Vi avser att erbjuda tre till fyra olika inriktningar per omgång. Vårt mål är att genomföra två omgångar per år.

Under Inbjudan publiceras information om kommande Ungoteketomgångar. Där står datum för träffarna, vilka platser de genomförs på och vilka inriktningar som ingår i respektive omgång. När inbjudan publicerats öppnar även anmälan. Anmälan hittar du här!

Var genomgörs Ungoteket Riks?

Ungoteket Riks genomförs på platser som kan nås med tåg/buss/flyg av deltagare från norr till söder. Platser för träffarna preciseras i inbjudan för respektive omgång.

Ungoteket Klubb genomförs i flera distrikt. Vill du veta vilka kan du kolla på Ungoteket Klubbs program.

Vad får jag lära mig?

Det övergripande målen med Ungoteket Riks är:

 • att ge dig kompetens att ta dig an ett uppdrag eller driva ett projekt inom föreningen.
 • att ge dig möjlighet att etablera ett kontaktnät bland andra unga som är engagerade inom Svensk Orientering.

Det innebär att Ungoteket kommer ge dig kunskaper inom flera olika delar som gör att du kan bidra till verksamheten i din förening eller ditt distrikt. Huvuddelen av tiden kommer du ägna åt att skaffa dig kunskap, förståelse och praktisk erfarenhet inom den inriktning du väljer. Du kan läsa om de olika inriktningarna och de specifika målen för dem på sidan Inriktningar.

En viss del av tiden kommer du ägna åt organisationskunskap, ledarskap och projektledningskunskap. Organisationskunskapen ger dig förståelse för hur en förenings fungerar och hur du kan vara med och påverka den. Medan delen som rör projekt kommer ge dig verktyg att planera och driva ett projekt.

Det innebär även att du kommer att få tid att bekanta dig med de andra deltagarna. Vi kommer att lägga tid på att göra roliga aktiviteter ihop mellan de olika teoretiska och praktiska passen. Genom att träffarna är i internatform med övernattning så kan kvällarna bjuda på spontana aktiviteter som gör att deltagarna lär känna varandra bättre. Dessa kan komma att initieras av kursledarna men ännu hellre av deltagarna själva.

Du som är med kan även välja att genomföra ett valfritt föreningsprojekt eller påbörja ett uppdrag i din hemmaförening. På så vis får du direkt användning av dina nya kunskaper.

Vad kostar det?

Deltagaravgiften i Ungoteket Riks är för våren 2019 satt till 6 900 kr/person efter subvention*. I det ingår:

 • utbildning vid tre tillfällen
 • viss litteratur beroende på inriktning
 • helpension (kost och logi) under de tre träffarna.
 • resor till och från hemmet och kursplatsen som bokats enligt SOFTs resebestämmelser, se beskrivning längre ner.

Detta ingår ej:

 • Programvaran OCAD. De som väljer någon av inriktningarna Banläggning eller Kartritning behöver en OCAD-licens. Om klubben har tecknat ett avtal med teamlicens eller om deltagaren har en egen licens så tillkommer ingen kostnad för OCAD. Saknar deltagaren programvaran behöver en OCAD-licens införskaffas. Läs mer om detta på sidan för inriktningarna.
 • Eventuella kostnader för projekt eller uppdrag deltagaren tar sig an täcks inte av deltagaravgiften. Föreningar och enskilda orienterare kan på olika håll söka pengar för att kunna göra olika satsningar. En utförlig beskrivning om detta hittar du på Svenska Orienteringsförbundets hemsida under Förening > Söka pengar.

Information om resorna: Resorna bokas av deltagare själv efter att deltagaren fått antagningsbekräftelse till Ungoteket. Resebestämmelserna samt reseräkningsblankett skickas ut tillsammans med bekräftelsen. Efter respektive utbildningstillfälle måste deltagaren skicka in sin reseräkningen med kvitton för att få ut reseersättning. Reseräkningen ska ha inkommit senast 10 dagar efter respektive träff.

*Deltagaravgiften för våren 2019 är 9 900 kr men den kommer att subventioneras med 3000 kr för fullföljd utbildning. Läs mer om detta på sidan för Finansiering.