Det finns sex ordinarie inriktningar att välja på för dig som väljer att vara med på Ungoteket Riks. Tre till fyra inriktningar samkörs och har sina kurstillfällen samtidigt. Ungefär hälften av kurstiden ägnas åt kunskapsbyggande inom vald inriktning och resterande tid består av gemensamma kunskapsblock och roliga aktiviteter där du får chansen att lära känna de andra deltagarna. Nedan kan du läsa om mål och syfte med respektive inriktning samt de gemensamma kunskapsblocken. Du finner även övergripande beskrivning av innehållet.

Inriktningarna och de gemensamma kunskapsblocken

Klick på pluset (+)  för att läsa om respektive inriktning.

Arrangemang - för den som vill organisera och leda ett arrangemang

Syfte: Utbilda unga orienterare till tävlingsledare för arrangemang av nivå 2-4.

Mål: Efter utbildningen ska deltagaren ha kunskap om hur ett tävlingsarrangemang planeras och projektleds. Deltagaren ska ha tillräckligt med kunskap för att ta sig an ett uppdrag som tävlingsledare på nivå 2-4.

Inriktningsspecifika innehållet (kan komma att justeras):

 • Digitala arrangörshandboken
 • Huvudfunktioner inom arrangemang och långsiktig tidsplan
 • Skogens pärlor
 • Samråd
 • Val av tävlingsområde
 • Kvalitetskontroll (externa roller)
 • Ansökan om tävling
 • Funktionärsvård
 • Inbjudan
 • Hemuppgifter
 • PM
 • Tidsplan veckorna innan
 • Tidsplan under tävling
 • Rättvis orientering
 • Regelverket
 • SISU lärgrupper
 • Avslutning av tävling
 • Rapporter
 • Utvärdering externt & internt
 • Förbättringar av arrangemanget

Banläggning – för den som vill lägga banor till tävling och träning

Syfte: Utbilda unga orienterare i banläggning för träning och tävling.

Mål: Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kvalifikationer motsvarande banläggning för tävlingar på nivå 2-4. Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna skapa variationsrika övningar som frångår den traditionella banläggningen till exempel momentbanor, korridor, brunbildsövningar med flera.

Inriktningsspecifika innehållet (kan komma att justeras):

 • Färgskalan
 • Distansernas särarter
 • Banläggarens planering
 • Grunderna i OCAD
 • Genomgång hemuppgift/er
 • Naturhänsyn – Skogens pärlor
 • Kontrollbeskrivningen
 • Testa lägga träning
 • Genomgång av lagd träning
 • Övning “Finn 30 fel”
 • Lägga en sprint
 • Analys av sprintbanor
 • Finslipa uppgiften
 • Återkoppling på hemuppgift/er

Kartritning - för den som vill rita kartor

Syfte: Att utbilda unga orienterare så att de kan rita och framställa orienteringskartor.

Mål: Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om delstegen i processen att framställa en karta för godkännande på nivå 1. Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha förvärvat kunskap om och grundläggande färdigheter i rekognosering och renritning. Vidare ska deltagaren ha förvärvat kunskap om kartnormerna och regelverket för utskrift av kartor till tävling. Utbildningen ska även ge deltagaren kunskap om hur man skaffar grundmaterial och hur den kan användas samt praktisk erfarenhet av hur den kan bearbetas. Efter genomförd utbildning ska deltagaren känna till alternativa metoder för kartritning baserat på olika verktyg.

Under utbildningen kommer deltagaren genomföra ett kartprojekt som deltagaren själv valt och styrt över.

Inriktningsspecifika innehållet (kan komma att justeras):

 • Rekognosering sprintkarta
 • Kartframställningsprocessen
 • Ocad-introduktion
 • Renritning av sprintrek i OCAD
 • Grundmaterial
 • Tolkning av laserdata
 • Återkoppling
 • Rekognoseringsteori
 • Rekognosering skog
 • Inledande kartframställningssteg
 • Renritning av skogsrek i OCAD
 • Hemmaprojekt
 • Kontroll/återbesök i skogen
 • Avslutande kartframställningssteg
 • Normmedveten rekognosering
 • Teori inför normmedveten digitalisering
 • Normmedveten digitalisering
 • Sammanfattning och presentation av hemmaprojekten

Kommunikation & media - för den som vill ta hand om informationskanaler i föreningen samt marknadsföring av evenemang

Syfte: Utbilda unga orienterare inom medielandskapet så att de kan skapa attraktion kring föreningens verksamhet såväl internt som externt.

Mål: Efter utbildningen ska deltagaren ha grundläggande kunskap om varumärkesutveckling ur ett föreningsperspektiv och kunna hantera varumärket* som en strategisk resurs, för att stärka föreningens synlighet på lång sikt och vid enskilda evenemang. Efter utbildningen ska deltagaren kunna utforma en kommunikationsstrategi som inkluderande digitala medier och andra metoder, med målet att bygga långsiktiga relationer med medlemmar och olika partners, såväl befintliga som nya.

*Varumärket avser det föreningen erbjuder medlemmar och samarbetspartner. Föreningens värdegrund utgör fundamentet i varumärket och verksamhetsplanen talar om vad föreningen vill göra.

Innehåll: Beskrivning kommer läggas till senast innan inbjudan publiceras.

Tränare – för den som vill planera och leda träningsverksamhet i föreningen

Syfte: Utbilda unga orienterare inom ledarskap generellt och orientering specifikt.

Mål: Efter utbildningen ska deltagaren ha kunskap motsvarande barntränarutbildningen, vilket bland annat inkluderar

 • Idrotten vill
 • Tränaren och ledarskap
 • Utvecklande miljöer och planering av verksamheten
 • Barns utveckling
 • Fysisk träning
 • Orienteringsteknik grön till gul i teori och praktik
 • Etik och moral

Innehåll: Beskrivning kommer läggas till senast innan inbjudan publiceras.

Orienteringens IT - för den som vill kunna hantera IT-system för orientering

Syfte: Att utbilda unga orienterare i tävlingsadministration.

Mål: Efter utbildningen ska deltagaren ha fått kunskap om de delar som berör tävlingsadministration för tävlingar på nivå 2-4. I det innefattats kunskap om hur man planerar för de tekniska delarna i ett tävlingsarrangemang och vad som behövs utifrån storleken/typen av arrangemang. Vidare ska deltagaren efter utbildningen ha skaffat sig färdigheter för praktiskt handhavande av: tidtagningssystem, speakerstöd, stämplingssystem, IT-relaterad tävlingsadministration i Eventor, export och import till externa system som till exempel Livelox och Liveresultat, med mera.

Innehåll: Beskrivning kommer läggas till senast innan inbjudan publiceras.

Projektledning Ungoteket Klubb

Syfte: Utbilda unga orienterare som vill få kunskaper om att leda projekt genom att projektleda Ungoteket Klubb i sitt distrikt.

Mål: Efter utbildningen ska deltagaren ha kunskap om att leda projekt som bland annat innebär att skapa en projektplan, marknadsföra, administrera anmälningar och viss ekonomi, boka och planera utbildningsträffar, genomföra, utvärdera etc. Målet är även att Ungoteket Klubb ska etableras i deltagarens distrikt och engagera föreningarnas ungdomar 14-25 år.

Innehåll: Beskrivning kommer läggas till senast innan inbjudan publiceras.

Gemensamma kursdelar

Syfte: Utbilda unga orienterare i idrottens demokratiska organisation så att det blir lättare för dem att verka i olika ledaruppdrag på förenings- eller distriktsnivå. Ge unga orienterare egna erfarenheter av aktiviteter som bygger och främjar gruppkänsla så att de kan praktisera dem i ledaruppdrag på förenings- eller distriktsnivå. Ge unga orienterare kunskap om olika projektmetodiker så att de kan vara med och driva projekt i en förening/ett distrikt på ett för uppdraget lämpligt sätt.

Gemensamma kursdelar (kan komma att justeras):

 • Gruppdynamik & ledarskap
 • Projektkunskap
 • Organisationskunskap
 • Ny syn på träning & tävling
 • Samverkan – inom idrotten och med externa aktörer
 • De 5 utvecklingsresorna
 • Social aktiviteter
 • Samarbetsövningar
 • Regelcase & motioner
 • Ultrasprint